สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
3 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
10 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
12 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
13 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
14 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
15 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
16 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
17 สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ ชุด 1
18 สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ ชุด 2

สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศนจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ สำนักงาน กศน.

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *