สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการศาสนา

1 พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ คณะสงฆ์ พ.ศ.2505 และแก้ไขเพิ่มเติม
3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2511 ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505
4 ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ. 2550
5 ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. 2537
6 แนวข้อสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ. 2550
7 แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
10 ความรู้เกี่ยวกับศาสนาสังคมและวัฒนธรรม
11 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
12 แนวข้อสอบวิชาศาสนาและศีลธรรม
13 ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับศาสนาต่างๆ
14 แนวข้อสอบคุณธรรมและจริยธรรม
15 แนวข้อสอบพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ชุด 1
16 แนวข้อสอบพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาชุด 2
MP3 – P056 – ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมจริยธรรม

แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศาสนาสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงาน กพ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนานายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาธนาคาร
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาบริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาการประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาการประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนานักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมธนารักษ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมศุลกากร
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมสรรพกร
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมชลประทาน
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมประมง
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมทางหลวง
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมป่าไม้
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมการปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมบังคับคดี
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาอัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมการศาสนา
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมการแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาโรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนากรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนารัฐสภา
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบนักวิชาการศาสนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบนักวิชาการศาสนา

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *