สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการพนักงานธุรการ

1 สรุปงานระเบียบงานสารบรรณพ.ศ.2526แก้ไข2548
2 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535และแก้ไขเพิ่มเติม
3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.2549
4 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณพ.ศ.2526และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535และแก้ไขเพิ่มเติม
6 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
7 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
8 การเขียนคำกล่าวต่างๆที่ใช้ในงานประชุมสัมมนา
9 การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
10 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ
11 ถาม-ตอบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
12 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
13 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
14 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
15 แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบรรณ
MP3-P067–เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบตำแหน่งพนักงานธุรการสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานกพ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการครูผู้ช่วยกทม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการครูผู้ช่วยสพฐ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการครูกศนสำนักงานกศน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาสอศ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎราชมงคล
แนวข้อสอบพนักงานธุรการนายสิบตำรวจประทวนสัญญาบัตร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการท้องถิ่นอบตอบจเทศบาล
แนวข้อสอบพนักงานธุรการธนาคาร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการธนาคารธกส
แนวข้อสอบพนักงานธุรการบริษัทTOTทีโอทีCATกสท
แนวข้อสอบพนักงานธุรการการประปานครหลวงกปน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการการประปาส่วนภูมิภาคกปภ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท
แนวข้อสอบพนักงานธุรการไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการการท่าอากาศยานไทยทอทAOT
แนวข้อสอบพนักงานธุรการนักเรียนจ่าทหารเรือทหารอากาศทหารบกสัสดี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมยุทธศึกษาทหารบกยศทบ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมสรรพาวุธทหารบกพาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการช่างฝีมือทหารทหารปืนใหญ่ทหารม้าทหารราบ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมธนารักษ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมศุลกากร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมสรรพกร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมหม่อนไหมกรมการข้าวกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมชลประทาน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมประมง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางสกย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอตก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอสค
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมทางหลวง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมป่าไม้
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมการปกครอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมที่ดิน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมบังคับคดี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมสอบสวนคดีพิเศษDSI
แนวข้อสอบพนักงานธุรการศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาศาลอาญาศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบพนักงานธุรการอัยการผู้ช่วยผู้พิพากษา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมการศาสนา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมศิลปากร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมการแพทย์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการโรงพยาบาลสสจ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการกรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการรัฐสภา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต
แนวข้อสอบพนักงานธุรการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบพนักงานธุรการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสภากาชาดไทยองค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปท
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบพนักงานธุรการ

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *