สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 ความรู้เกี่ยวกับการชลประทาน
3 หลักการชลประทานเบื้องต้น
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
9 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
10 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
11 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
12 ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
13 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
14 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
15 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 1
16 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ ชุด 2

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทานจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ สำนักชลประทาน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *