บทความ

แนะไม่ ต้อง พึ่งโชคดวงค่ำคืนอย่าลืมสวดมนต์ก่อนนอนเทวดารักนำพาทรัพย์

แนะนำคืนนี้สำหรับบทส  ว  ด มนต์ ก่อนนอนแบบสั้นส  ว  ดในค่ำคืนนี้จะช่วยหนุนนํา

ให้ชีวิตของท่านนั้น มีแต่สิ่งดีความสุขความเจริญ ในหน้าที่การงานการเงิน

จะก้าวหน้า มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง ส  ว  ดมนต์ไหว้พระก่อนนอน

ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ในการที่จะทำให้จิตใจของคุณนั้น ดีมีความสุข

เริ่มส  ว  ดมนต์กัน

อะ ระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง

อะภิวาเทมิ กราบ 1ครั้ง

สะ วากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ กราบ 1ครั้ง

สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ กราบ 1ครั้ง

พุ ทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ

ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต

ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สัง ฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์

ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง

อะภิปูชะ ย  า มิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย

ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม 31 ภพภูมิ

วัน ทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง ส   า  รีริกะธาตุ

ขอ บูชากราบไหว้ พ ระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมส   า   รีริกะธาตุ

ตามที่ต่างๆ มะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์

และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสรู้

บทส  ว  ด  สั้นง่ายต่อการจดจำ หมั่นส  ว   ดทุกวัน ดีต่อใจพระรักษา

และเทวดาคุ้มครองสาธุ

คำแผ่เมตต า ให้แก่ตนเอง

อะ หัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะ หัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ กข์

อะ หัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเ ว ร

อะ หัง อัพ ย  าปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพ ย  าบ  า ทเ บี  ย ด  เบี  ย น

อะ หัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุ   ก  ข์  กาย ทุ  ก ข์ใจ

สุ ขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใ จ

รักษาตนให้พ้นจากทุ ก  ข์  ภั  ยทั้งสิ้นเทอญ

คำแผ่เมตตา ให้แก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ กข์ เกิด แก่

เ จ็ บ ลาจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเ  ว  รา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเ ว ร แก่กันและกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด

อย่าได้ พ ย   าบ   า  ทเ บี ย    ดเบี  ย  นซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆ า โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุ กข์กาย ทุ กข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความสุขกาย สุขใจ

รักษาตนให้พ้นจากทุ กข์   ภั ย ทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

อานิสงค์จากการส  ว  ดมนต์ครั้งนี้

– เสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเอง และครอบครัว ปัดเป่าเรื่องร้ า ยให้หายไป

บทส   ว   ดมนต์มาจากอักขระศั  ก  ดิ์สิทธิ์ มีอำนาจในการบันดาลให้สิ่งดีเกิดขึ้น

สิ่งอัปมงคลหายไปในชีวิต สร้างความสุขความเจริญให้

แก่ผู้ส  ว  ด  อย่างมาก ทำอะไรก็จะสำเร็จ

– เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เป็นบุญที่ได้ก  ล่   า   ว คำศั   ก  ดิ์สิทธิ์

ที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ บทส  ว  ดพุทธมนต์นั้น มาจากพระโอษฐ์ของพ ระเจ้า

ที่ได้ทรงสอนสั่งสาวกและมีการจำและท่องสืบกันมา จนถึงมีการจดบันทึก

ไว้ในพระไตรปิฎก ผู้ที่ได้มีโอกาสส  ว  ดมนต์ในชีวิต เป็นการเปล่งคำศั  ก  ดิ์สิทธิ์

ถวายเป็นพุทธเจ้า เป็นการบูชาพ ระพุทธเจ้า

– เกิดบุญจากการแผ่เมตตา แผ่ส่วนกุศล เมื่อส  ว  ดมนต์ภาวนาเสร็จแล้ว

มีการแผ่เมตตาให้ตนเองแ ละสรรพสัตว์ทั้งหล  าย ย่อมเกิ  ด  อานิสงส์ผลบุญขึ้น

– ได้รับพรอันเป็นสิ่งศั  ก  ดิ์สิทธิ์ สำหรับใครที่สุดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ

ย่อมได้รับการอวยพร จากสิ่งศั  ก  ดิ์สิทธิ์ที่อาจจะมองไม่เห็นเป็นรูปประธรรม

เพราะผู้ที่สร้างแต่ ความดีความชอบ จากการส  ว  ดมนต์และแผ่ส่วนกุศลนั้น

จะส่งผลให้คุณเจอแต่สิ่งดี

ขอบคุณแหล่งที่มา  postsread


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *