สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
7 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
8 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
9 การบริหารแผนงาน และการบริหารงบประมาณ
10 แนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล
11 การจัดการเชิงกลยุทธ์
12 แนวข้อสอบ การบริหารแผนงาน นโยบาย โครงการ
13 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 1
14 แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2
MP3 – P067 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงาน กพ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนธนาคาร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนบริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนการประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนการประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนการไฟฟ้ฝ่ายผลิต กฟผ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนการไฟฟ้านครหลวง กฟน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมธนารักษ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมศุลกากร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมสรรพกร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมชลประทาน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมประมง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมทางหลวง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมป่าไม้
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมการปกครอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมบังคับคดี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนอัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมการศาสนา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมการแพทย์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนโรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนรัฐสภา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปปช
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *