สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
3 โครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
5 จริยธรรมและพรบ.คอมพิวเตอร์
6 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550
8 แนวข้อสอบวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์
9แนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม
10 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 แนวข้อสอบเรื่องข้อมูลสารสนเทศและระบบเลขฐาน
12แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
13 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
14 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์100ข้อเฉลยต่อท้าย
MP3-P017–พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์สามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานกพ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ครูผู้ช่วยกทม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ครูผู้ช่วยสพฐ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ครูกศนสำนักงานกศน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาสอศ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎราชมงคล
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์นายสิบตำรวจประทวนสัญญาบัตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ท้องถิ่นอบตอบจเทศบาล
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ธนาคาร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ธนาคารธกส
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์บริษัทTOTทีโอทีCATกสท
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์การประปานครหลวงกปน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์การประปาส่วนภูมิภาคกปภ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์การไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์การไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์การรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์การท่าอากาศยานไทยทอทAOT
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์นักเรียนจ่าทหารเรือทหารอากาศทหารบกสัสดี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมยุทธศึกษาทหารบกยศทบ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมสรรพาวุธทหารบกพาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ช่างฝีมือทหารทหารปืนใหญ่ทหารม้าทหารราบ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมธนารักษ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมศุลกากร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมสรรพกร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมหม่อนไหมกรมการข้าวกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมชลประทาน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมประมง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางสกย
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอตก
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอสค
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมทางหลวง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมป่าไม้
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมการปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมบังคับคดี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมสอบสวนคดีพิเศษDSI
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาศาลอาญาศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์อัยการผู้ช่วยผู้พิพากษา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมการศาสนา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมการแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสสจ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์กรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์รัฐสภา
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สภากาชาดไทยองค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปท
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *