สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป

1 สรุปกฎหมายระเบียบงานสารบรรณพ.ศ.2526และแก้ไขเพิ่มเติม
2 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535และแก้ไขเพิ่มเติม
3 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณพ.ศ.2526และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535และแก้ไขเพิ่มเติม
5 ถาม-ตอบระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
6 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป
7 การใช้งานอินเทอร์เน็ตและการสืบค้น
8 การบริหารจัดการองค์กร
9 ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่?
10 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำนักงาน
11 แนวข้อสอบหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่
12 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่วไป
13 แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป
MP3-P067–เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานกพ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปครูผู้ช่วยกทม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปครูผู้ช่วยสพฐ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปครูกศนสำนักงานกศน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาสอศ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎราชมงคล
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปนายสิบตำรวจประทวนสัญญาบัตร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปท้องถิ่นอบตอบจเทศบาล
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปธนาคาร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปธนาคารธกส
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปบริษัทTOTทีโอทีCATกสท
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปการประปานครหลวงกปน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปการประปาส่วนภูมิภาคกปภ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปการท่าอากาศยานไทยทอทAOT
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปนักเรียนจ่าทหารเรือทหารอากาศทหารบกสัสดี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมยุทธศึกษาทหารบกยศทบ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมสรรพาวุธทหารบกพาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปช่างฝีมือทหารทหารปืนใหญ่ทหารม้าทหารราบ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมธนารักษ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมศุลกากร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมสรรพกร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมหม่อนไหมกรมการข้าวกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมชลประทาน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมประมง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางสกย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอตก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอสค
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมทางหลวง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมป่าไม้
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมการปกครอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมบังคับคดี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมสอบสวนคดีพิเศษDSI
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาศาลอาญาศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปอัยการผู้ช่วยผู้พิพากษา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมการศาสนา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมการแพทย์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปโรงพยาบาลสสจ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปกรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปรัฐสภา
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสภากาชาดไทยองค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปท
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบนักจัดการงานทั่วไป

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *