สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการสาธารณสุข

1 พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535
2 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2550
3 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพ.ศ.2545
4 ความรู้ในงานสาธารณสุขชุมชน
5 หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ
6 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ
7 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
9 การดำเนินการ5ส
10 ถาม–ตอบสาธารณสุขชุมชน
11 ถาม–ตอบอนามัยสิ่งแวดล้อม
12 ถาม-ตอบความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ
13 แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณะสุขชุด1
14 แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขชุด2
MP3-P008-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2

แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานกพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขครูผู้ช่วยกทม
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขครูผู้ช่วยสพฐ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขครูกศนสำนักงานกศน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาสอศ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎราชมงคล
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขนายสิบตำรวจประทวนสัญญาบัตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขท้องถิ่นอบตอบจเทศบาล
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขธนาคาร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขธนาคารธกส
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขบริษัทTOTทีโอทีCATกสท
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขการประปานครหลวงกปน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขการประปาส่วนภูมิภาคกปภ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขการท่าอากาศยานไทยทอทAOT
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขนักเรียนจ่าทหารเรือทหารอากาศทหารบกสัสดี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมยุทธศึกษาทหารบกยศทบ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมสรรพาวุธทหารบกพาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขช่างฝีมือทหารทหารปืนใหญ่ทหารม้าทหารราบ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมธนารักษ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมศุลกากร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมสรรพกร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมหม่อนไหมกรมการข้าวกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมชลประทาน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมประมง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางสกย
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุของค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอตก
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุของค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอสค
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมทางหลวง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมป่าไม้
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมการปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมบังคับคดี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมสอบสวนคดีพิเศษDSI
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาศาลอาญาศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขอัยการผู้ช่วยผู้พิพากษา
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมการศาสนา
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมการแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลสสจ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขกรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขรัฐสภา
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสภากาชาดไทยองค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปท
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง
แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบนักวิชาการสาธารณสุข

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *