สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการวัฒนธรรม

1 พระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553
2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
3 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
4 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
5 ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมจริยธรรม
6 ความรู้ทางพระพุทธศาสนา
7 ถาม ตอบการพัฒนาสังคม
8 แนวข้อสอบคุณธรรมและจริยธรรม
9 แนวข้อสอบหน้าที่พลเมืองที่ดี
10 แนวข้อสอบจริยธรรมในการดำเนินชีวิต
11 แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมจริยธรรม
12 แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม
MP3 – P056 – ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมจริยธรรม

แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงาน กพ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมนายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมธนาคาร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมบริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมการประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมการประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมนักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมธนารักษ์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมศุลกากร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมสรรพกร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมชลประทาน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมประมง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมทางหลวง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมป่าไม้
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมการปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมบังคับคดี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมอัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมการศาสนา
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมการแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมโรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมกรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมรัฐสภา
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบนักวิชาการวัฒนธรรม

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *