สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน

1 ระเบียบกระทรวงการคลังํว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551
2 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 2544
3 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
4 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
7 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
8 มาตรฐานการควบคุมภายใน
9 จริยธรรมในงานวิชาการตรวจสอบภายใน
10 การบริหารความเสี่ยง
11 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการพ.ศ.2551
12 เเนวข้อสอบตรวจสอบการเงินเเละบัญชี
13 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
14 แนวข้อสอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
15 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 1
16 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน ชุดที่ 2
MP3 – P021 – การจัดการการตรวจสอบภายใน

แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงาน กพ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในนายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในธนาคาร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในบริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในการประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในการประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในนักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมธนารักษ์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมศุลกากร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมสรรพกร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมชลประทาน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมประมง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมทางหลวง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมป่าไม้
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมการปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมบังคับคดี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในอัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมการศาสนา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมการแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในโรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในกรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในรัฐสภา
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายในสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *