สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการพัสดุ

1 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
3 กฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุและการจำหน่ายพัสดุ
4 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
5 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ โดยวิธี e-market และ e-bidding
6 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
7 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
8 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
9 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
10 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
11 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
12 แนวข้อสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-GP)
13 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
14 แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
15 แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุ
MP3 – P070 – สรุประเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการพัสดุ

แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการพัสดุสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงาน กพ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุนายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุธนาคาร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุบริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุการประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุการประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุนักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมธนารักษ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมศุลกากร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมสรรพกร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมชลประทาน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมประมง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมทางหลวง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมป่าไม้
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมการปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมบังคับคดี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุอัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมการศาสนา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมการแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุโรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุกรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุรัฐสภา
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบนักวิชาการพัสดุสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบนักวิชาการพัสดุ

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *