สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการศึกษา

1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา
4 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
5 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
6 การวัดและประเมินผลการศึกษา
7 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
8 การวิจัยทางการศึกษา
9 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
10 แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
MP3 – P068 –ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา

แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการศึกษาสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงาน กพ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษานายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาธนาคาร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาบริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาการประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาการประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษานักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมธนารักษ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมศุลกากร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมสรรพกร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมชลประทาน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมประมง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมทางหลวง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมป่าไม้
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมการปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมบังคับคดี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาอัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมการศาสนา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมการแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาโรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษากรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษารัฐสภา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบนักวิชาการศึกษา

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *