สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำ

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
5 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
6 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
7 ถาม-ตอบ วินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
8 สรุป พรบ.วินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พศ. 2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
9 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
10 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๐
11 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๒
12 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๓
13 สรุประเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ.2549
14 หลักการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
15 การบริหารงานราชทัณฑ์
16 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506
17 แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ p17
18 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
19 แนวข้อสอบเก่ากรมกรมราชทัณฑ์

สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำจังหวัดยะลา

b10a3 – นักบริหารงานราชทัณฑ์ (พัสดี) เรือนจำ

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *