สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน
8 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
9 การบริหารแผนงาน โครงการ
10 ความรู้ในการเขียนโครงการ
11 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
12 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์
13 การติดตามและประเมินผล (ถาม-ตอบ)
14 แนวข้อสอบการจัดทําแผนกลยุทธ์
15 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
16 สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 1
17 สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

b41a18 – นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *