สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
3 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
10 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
11 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
14 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
15 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
16 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
17 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุด 1
18 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ชุด 2

สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศนจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงาน กศน.

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *