สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
3 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
10 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
12 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 2544
13 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546
14 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551
15 ความรู้เรื่องการตรวจสอบภายใน
16 เเนวข้อสอบตรวจสอบการเงินเเละบัญชี
17 แนวข้อสอบจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
18 แนวข้อสอบตรวจสอบภายใน

สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศนจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบภายใน สำนักงาน กศน.

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *