สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
3 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
12 การศึกษาตามอัธยาศัย
13 การจัดการเรียนการสอน กศน
14 ถาม – ตอบ แนวทางการการพัฒนา กศน.ตำบล?
15 แนวข้อสอบหลักการศึกษานอกระบบ
16 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
17 แนวข้อสอบหลักสูตรนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551

สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศนจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *