สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2 แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข
3 แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
4 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
7 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
11 หลักการจัดการศึกษาทั่วไป
12 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
13 แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา
14 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
15 แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *