สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนายช่างสำรวจ

1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522
2 แนวข้อสอบพรบ.การขุดดินและถมที่พ.ศ.2543
3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐพ.ศ.๒๕๔๕
4 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ
5 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
6 ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศGIS
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับGPS
8 การจัดทำแผนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
9 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และการทำแผนที่(ถาม-ตอบ)
10 ความรู้ด้านแผนที่การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
11 ถาม–ตอบภาพถ่ายทางอากาศ
12 ถาม-ตอบเรื่องภูมิศาสตร์และการทำแผนที่
13 ถาม-ตอบความรู้เกี่ยวกับการสำรวจและการเขียนแบบ
14 แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
15 แนวข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
16 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ
MP3-P032-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522

แนวข้อสอบตำแหน่งนายช่างสำรวจสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานกพ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจครูผู้ช่วยกทม
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจครูผู้ช่วยสพฐ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจครูกศนสำนักงานกศน
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาสอศ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎราชมงคล
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจนายสิบตำรวจประทวนสัญญาบัตร
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจท้องถิ่นอบตอบจเทศบาล
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจธนาคาร
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจธนาคารธกส
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจบริษัทTOTทีโอทีCATกสท
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจการประปานครหลวงกปน
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจการประปาส่วนภูมิภาคกปภ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจการท่าอากาศยานไทยทอทAOT
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจนักเรียนจ่าทหารเรือทหารอากาศทหารบกสัสดี
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมยุทธศึกษาทหารบกยศทบ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมสรรพาวุธทหารบกพาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจช่างฝีมือทหารทหารปืนใหญ่ทหารม้าทหารราบ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมธนารักษ์
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมศุลกากร
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมสรรพกร
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมหม่อนไหมกรมการข้าวกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมชลประทาน
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมประมง
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางสกย
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอตก
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอสค
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมทางหลวง
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมป่าไม้
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมการปกครอง
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมที่ดิน
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมบังคับคดี
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมสอบสวนคดีพิเศษDSI
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาศาลอาญาศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจอัยการผู้ช่วยผู้พิพากษา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมการศาสนา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมศิลปากร
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมการแพทย์
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจโรงพยาบาลสสจ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจกรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจรัฐสภา
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสภากาชาดไทยองค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปท
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง
แนวข้อสอบนายช่างสำรวจสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบนายช่างสำรวจ

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *