สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2 นโยบายด้านการเกษตร
3 ความรู้ทั่วไปด้านการเกษตร
4 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
7 สาระสำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
8 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
10 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
11 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
12 สรุปการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
14 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
15 แนวข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น

แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดยะลา

b26a9 – นิติกร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *