สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการบรรณารักษ์

1 ความรู้เกี่ยวกับวิชาบรรณารักษ์และห้องสมุด
2 ความหมายและความสำคัญของสารนิเทศ
3 การจัดหมู่หนังสือ
4 บัตรรายการหนังสือ
5 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
6 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับห้องสมุด?
11 แนวข้อสอบบรรณารักษ์ (อัตนัย)
12 แนวข้อสอบบรรณารักษ์
MP3 – P020 – สรุปสาระสำคัญระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ สูตรและเทคนิคการจำ

แนวข้อสอบตำแหน่งบรรณารักษ์ สามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงาน กพ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ ปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ ครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ ครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ ครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ นายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ ธนาคาร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ ธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ บริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ การประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ การประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ การไฟฟ้ฝ่ายผลิต กฟผ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ การไฟฟ้านครหลวง กฟน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กฟภ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ ไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ การท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ นักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ ช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมธนารักษ์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมศุลกากร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมสรรพกร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมชลประทาน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมประมง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมทางหลวง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมป่าไม้
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมการปกครอง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมที่ดิน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมบังคับคดี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ อัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมการศาสนา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมศิลปากร
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมการแพทย์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ โรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ กรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ รัฐสภา
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ปปช
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบบรรณารักษ์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบ บรรณารักษ์

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *