สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.

1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
2 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3 พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4 แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
9 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
11 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
12 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
13 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
14 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครพนม
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยโสธร
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเลย
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพะเยา
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำพูน
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดน่าน
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลำปาง
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดแพร่
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตาก
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครนายก
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตราด
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระยอง
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดชุมพร
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดระนอง
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพังงา
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดกระบี่
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดตรัง
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสงขลา
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดยะลา

แนวข้อสอบพนักงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *