สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
2 สรุปสาระสำคัญแนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
3 แนวข้อสอบข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
4 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
7 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
8 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
9 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
10 คู่มือการจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
11 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
12 แนวข้อสอบเกี่ยวกับงานพัสดุ
13 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ
14 แนวข้อสอบพนักงานธุรการ

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา

b1a30 – พนักงานธุรการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *