สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
3 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
4 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐงบประมาณ บัญชี และการพัสดุ
5 หลักการบัญชีเบื้องต้น
6 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี
7 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
8 แนวข้อสอบการวิเคราะห์และจัดทำบัญชี
9 แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
10 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน
11 แนวข้อสอบมาตาฐานวิชาชีพบัญชี
12 จริยธรรม จรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ของนักบัญชี
13 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 1
14 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 2
MP3 – P003 -หลักการบัญชีเบื้องต้น

แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงาน กพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีธนาคาร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีบริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีการประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีการประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมธนารักษ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมศุลกากร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมสรรพกร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมชลประทาน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมประมง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมทางหลวง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมป่าไม้
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมการปกครอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมที่ดิน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมบังคับคดี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมการศาสนา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมศิลปากร
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมการแพทย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีโรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีรัฐสภา
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *