สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2 คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
3 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
5 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์การจัดเก็บสำรองข้อมูล
6 การรักษาความปลอดภัยข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
7 จริยธรรมและพรบ.คอมพิวเตอร์
8 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550
10 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
11 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
12 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
13 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(office)
14 แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการทางคอมพวเตอร์
MP3-P017–พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานกพ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ครูผู้ช่วยกทม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ครูผู้ช่วยสพฐ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ครูกศนสำนักงานกศน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาสอศ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎราชมงคล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์นายสิบตำรวจประทวนสัญญาบัตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ท้องถิ่นอบตอบจเทศบาล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ธนาคาร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ธนาคารธกส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์บริษัทTOTทีโอทีCATกสท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์การประปานครหลวงกปน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์การประปาส่วนภูมิภาคกปภ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์การไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์การไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์การรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์การท่าอากาศยานไทยทอทAOT
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์นักเรียนจ่าทหารเรือทหารอากาศทหารบกสัสดี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมยุทธศึกษาทหารบกยศทบ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมสรรพาวุธทหารบกพาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ช่างฝีมือทหารทหารปืนใหญ่ทหารม้าทหารราบ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมธนารักษ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมศุลกากร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมสรรพกร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมหม่อนไหมกรมการข้าวกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมชลประทาน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมประมง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางสกย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอตก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอสค
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมทางหลวง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมป่าไม้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมการปกครอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมที่ดิน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมบังคับคดี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมสอบสวนคดีพิเศษDSI
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาศาลอาญาศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์อัยการผู้ช่วยผู้พิพากษา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมการศาสนา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมศิลปากร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมการแพทย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสสจ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์รัฐสภา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สภากาชาดไทยองค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *