สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

1 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.๒๕๕๐
2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 ความรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล-ถ่ายภาพ-บันทึกเสียง
4 เครื่องมือและวิธีที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
5 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์การจัดเก็บสำรองการกู้คืนข้อมูล
6 การรักษาความปลอดภัยข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
7 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูล
8 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์(เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)
9 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
10 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
11 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์150ข้อเฉลยล่ะเอียด
12 แนวข้อสอบเก่าเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินMP3-P067–เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานกพ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลครูผู้ช่วยกทม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลครูผู้ช่วยสพฐ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลครูกศนสำนักงานกศน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาสอศ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎราชมงคล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนายสิบตำรวจประทวนสัญญาบัตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลท้องถิ่นอบตอบจเทศบาล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลธนาคาร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลธนาคารธกส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลบริษัทTOTทีโอทีCATกสท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการประปานครหลวงกปน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคกปภ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการท่าอากาศยานไทยทอทAOT
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลนักเรียนจ่าทหารเรือทหารอากาศทหารบกสัสดี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมยุทธศึกษาทหารบกยศทบ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมสรรพาวุธทหารบกพาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลช่างฝีมือทหารทหารปืนใหญ่ทหารม้าทหารราบ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมธนารักษ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมศุลกากร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมสรรพกร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมหม่อนไหมกรมการข้าวกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมชลประทาน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมประมง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางสกย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอตก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอสค
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมทางหลวง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมป่าไม้
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมการปกครอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมที่ดิน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมบังคับคดี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมสอบสวนคดีพิเศษDSI
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาศาลอาญาศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลอัยการผู้ช่วยผู้พิพากษา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมการศาสนา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมศิลปากร
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมการแพทย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโรงพยาบาลสสจ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลกรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรัฐสภา
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสภากาชาดไทยองค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปท
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง

เปิดสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *