สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาล

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
9 ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและ พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
10 ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ (ถาม ตอบ)
11 ถาม – ตอบ สาธารณสุขชุมชน
12 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
13 ถาม – ตอบ การบริหารงานสาธารณสุข
14 ถาม – ตอบ ระบบสุขภาพ
15 ถาม – ตอบ สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
16 ถาม – ตอบ อนามัยสิ่งแวดล้อม
17 สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 – P047 – เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude

สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดเลย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดแพร่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดตาก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดตราด
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดระยอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดพังงา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดตรัง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการเจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลจังหวัดยะลา

b41a8 – เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *