สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการเศรษฐกร

1 สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์
3 เศรษฐกิจการเงิน การคำนวณ GDP
4 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพการตลาด
5 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ด้านเศรษฐกิจ
6 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
7 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์และการจัดการสมัยใหม่
8 แนวข้อสอบ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหาภาค
9 แนวข้อสอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน BOI
10 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์ มหภาค
11 แนวข้อสอบเศรษฐศาสตร์มหภาค (อัตนัย)
12 แนวข้อสอบเชิงกลยุทธิ์เศรษฐศาสตร์ (อัตนัย)
13 แนวข้อสอบเศรษฐกรปฎิบัติการ
MP3 – P037 – ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์

แนวข้อสอบตำแหน่งเศรษฐกรสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงาน กพ
แนวข้อสอบเศรษฐกรปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบเศรษฐกรข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบเศรษฐกรครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบเศรษฐกรครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบเศรษฐกรครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบเศรษฐกรครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบเศรษฐกรพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบเศรษฐกรนายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบเศรษฐกรท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบเศรษฐกรธนาคาร
แนวข้อสอบเศรษฐกรธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบเศรษฐกรบริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบเศรษฐกรการประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบเศรษฐกรการประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบเศรษฐกรการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบเศรษฐกรการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบเศรษฐกรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบเศรษฐกรการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบเศรษฐกรไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบเศรษฐกรการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบเศรษฐกรนักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบเศรษฐกรกองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบเศรษฐกรช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบเศรษฐกรกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมธนารักษ์
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมศุลกากร
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมสรรพกร
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบเศรษฐกรสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบเศรษฐกรการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมชลประทาน
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมประมง
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบเศรษฐกรองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบเศรษฐกรองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมทางหลวง
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมป่าไม้
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมการปกครอง
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมที่ดิน
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมบังคับคดี
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบเศรษฐกรศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบเศรษฐกรสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบเศรษฐกรคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบเศรษฐกรอัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมการศาสนา
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมศิลปากร
แนวข้อสอบเศรษฐกรสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบเศรษฐกรสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมการแพทย์
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบเศรษฐกรโรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบเศรษฐกรสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบเศรษฐกรกรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบเศรษฐกรรัฐสภา
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบเศรษฐกรคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบเศรษฐกรคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบเศรษฐกรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบเศรษฐกรสภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบเศรษฐกรสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบเศรษฐกร

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *