สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติ

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
2 ความรู้ด้านงานคุมประพฤติ
3 สรุปแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
4 สรุปแนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
6 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
7 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
8 แนวข้อสอบ พรบ.พระราชกฤษฎีกาบ้านเมืองที่ดี 2546
9 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
10 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
11 การบริหารทรัพยากรบุคคล
12 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
13 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
14 การพัฒนาองค์การ (Organization Development)
15 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
16 แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
17 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
18 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2
19 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 3
20 แนวข้อสอบเก่ากรมคุมประพฤติ

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา

b11a6 – นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานคุมประพฤติ

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *