สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน
2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน
9 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
11 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR)
12 การบริหารทรัพยากรบุคคล
13 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
14 แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
15 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1
16 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานพลังงาน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *