สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
2 นโยบายด้านการส่งเสริมสหกรณ์
3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
8 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
11 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์
12 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
13 พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
14 หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

b16a2 – นักพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *