สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
2 นโยบายด้านการส่งเสริมสหกรณ์
3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
8 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
9 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Grammar
10 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์
11 ระบบการส่งเสริมสหกรณ์
12 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
13 พระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
14 หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

b16a4 – นักวิชาการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *