สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน
8 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
9 การบริหารแผนงาน โครงการ
10 ความรู้ในการเขียนโครงการ
11 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน
12 ความรู้เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์และแผนยุทธศาสตร์
13 การติดตามและประเมินผล (ถาม-ตอบ)
14 แนวข้อสอบการจัดทําแผนกลยุทธ์
15 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
16 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 1
17 แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุด 2
18 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานสาธารณสุข

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *