สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความสำคัญการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
10 ถาม – ตอบ นักโสตทัศนศึกษา
11 ความรู้เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล-ถ่ายภาพ-บันทึกเสียง
12 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์
13 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บสำรองข้อมูล
14 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร
15 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (office)
16 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา
17 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักงานสาธารณสุข

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *