สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
7 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไข
10 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
11 หลักการจัดการศึกษาทั่วไป
12 การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการศึกษา และการบริการการศึกษา
13 แนวข้อสอบการวัดและประเมินผล
14 แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
15 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา สำนักงานสาธารณสุข

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *