สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน
2 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
6 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 ความรู้เรื่องพลังงานทดแทน
9 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
11 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
12 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
13 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
14 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
15 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
MP3 – เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานพลังงาน

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *