สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
3 ถาม -ตอบ ความรู้เกี่ยวกับงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
4 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 สรุปกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
7 สรุปความรู้เรื่องการวินิจฉัยข้อกฎหมาย
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติ ล้มละลาย 2483 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
10 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
11 แนวข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น
12 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
13 แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
14 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
15 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
16 แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดปัตตานี

b38a4 – นิติกร สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *