สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติ

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมคุมประพฤติ
2 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
4 ความรู้เกี่ยวกับวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
5 แนวข้อสอบวินัย จรรยาบรรณ และจรรยาของข้าราชการ
6 ข้อสอบ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
7 ประมวลกฎหมายอาญา มาตราที่ 56-48 และ 74-76
8 พระราชบัญญัติวิธีการดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ส.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
9 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
10 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479
11 ระเบียบกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ พ.ศ.2547
12 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม
13 ความรู้เกี่ยวกับอาสาสมัครคุมประพฤติ
14 ความรู้ด้านงานคุมประพฤติ
15 ความรู้เกี่ยวับอาชญาวิทยา
16 แนวข้อสอบ พรบ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
17 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
18 แนวข้อสอบ พรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545
19 แนวข้อสอบอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
20 แนวข้อสอบเก่ากรมคุมประพฤติ

แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา

b11a3 – พนักงานคุมประพฤติ สำนักงานคุมประพฤติ

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *