บทความ

แนะชีวิตติดขัด“จุดธูป36ดอก” ปักกลางแจ้งข อขมา

แนะชีวิตติดขัด “จุดธูป 36ดอก ” ปักกลางแจ้งขอขมา

หลายคนเคยสงสัยไหมว่าคนเรานั้นเกิดมาหลายภพหลายชาติ

แต่ทำไมแต่ละคนนั้นถึงมีเจ้ากรรมนายเวรที่ต่างกัน

และเราควรจะทำอย่างไรเพื่อให้สิ่งหลายอย่างนั้นมันดีขึ้นและใครหลายคน

เคยสงสัยไหมว่าในบางครั้งทำอะไรก็รู้สึกฝืดเคือง

ทำอะไรก็ไม่ขึ้น การเงินต่างก็ไม่คล่องตัว

ซึ่งเรียกได้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็สามารถเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรของเราได้

นั้นทางที่ดีกว่าไหมที่เราสวดภาวนาขอขมาต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

ทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้เคยล่วงเกินไปหรือเคยไปบนบานศาล

กล่าวต่างที่มองไม่เห็นทุกประการ

แต่การขอขมานั้นจัดเป็นการขอขมาในสิ่งที่ล่วงเกินไปไม่ใช่การลดกรรม

แต่ทำเพื่อให้เขานั้นออก 60 กรัมให้แก่เรานั่นเอง

โดยวิธีการขอขมานั้นสามารถทำได้ดังนี้…!!

โดยเราสามารถไปขอขมาได้ที่หน้าพระพุทธรูปอยากจะไปที่ไหนก็ได้

ให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกซึ่งควรทำก่อนเวลาก่อนเที่ยงวัน

และรอจนกว่าธูปจะดับ ซึ่งถ้าหากผู้ป่วยติดเป็นไฟล์ถือว่า

ทำไม่ผ่านหลังจากนั้นนะไปอีก 6 เดือนค่อยทำใหม่อีกรอบนึง

ด้วยการจุดธูปนั้นควรจะจุดธูปทั้งหมด 36 ด  อ  ก ซึ่งก็หมายถึง

ไต  ร ภู   มิ  ทั้ง 36 ชั้น ประกอบด้วย 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน

อ บ    า ย ภู   มิ 4 มนุษย์โลก 1 รวมทั้งหมด 36 ชั้น และควรมีด   อ ก บั   วอีก 1 ก  รั ม

เมื่อด  อ  ก บั   ว ถ   ว า ยเสร็จนั้นก็ให้ไปถวายแก่ศาลหรือบูชาพระในบ้านก็ได้

เมื่อเตรียมตัวพร้อมแล้วก็สา ม  า ร  ถส  ว ดข อข  ม   าได้ดังนี้…!! สัพพัง อะปะราธัง

ขะมะถะเม ภันเตอุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะเม

ภันเตอุกาสะ ขะมามิ ภันเต หากข้าพเจ้า บอกชื่อตัวเอง…?

จงใจหรือป  ร  ะ ม  า  ทพ ล  า  ด พ   ลั้   ง  ล่  ว  ง เกิน บิดาหรือ  ม  า   ร ด   า ครูบาอาจารย์พระพุทธ

พระธรรมพระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศั ก   ดิ์ สิ  ท ธิ์ทั้งหลาย

รวมถึงผู้มีพระคุณ และท่านเ  จ้ า ก   ร ร  ม น   า ย เ   ว  ร จะด้วย

กายวาจา ใจ ก็   ดี ขอได้โปรด อโ ห  สิ ก  ร ร   ม แ  ก่ข้าพเจ้าด้วย

หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้

เหมือนคนปกติทั่วไปขอ  ถ  อ  น   คำอ ธิ  ษ  ฐ านคำส  า บ  า นที่จะติดตามคู่ในอดีต

ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร

ขอบุญบารมีในอดีตกาลที่   ผ่    า  น  มาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้า

และครอบครัวตลอดจนบริ ว   า รที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอ  า ยุ วรรณะ สุขะ

พละลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนส  า ร ส ม  บั ติอุปส  ร ร  ค ใด

โ   ร ค  ภั  ย  ใด ขอให้ม ล  าย สิ้  น ไป ขอให้ข้  า พ เ  จ้  า มีความสว่างทั้งทาง โลก

ทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ต ร  า บเข้าสู่พระนิ  พ พ  า น เทอญ

ข้าพเจ้าขอ ถ  อ น คำสัญญา คำสา บ  า น คำอ ธิ   ษ ฐ านที่ผูก มั  ด ตัวเอง

และผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง

หากข้าพเจ้าห   ม ด  อ   ายุแล้ว ข้าพเจ้าจะขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี

หากมีผู้ใดเคยสร้าง เ  ว ร สร้างก   ร ร  ม กับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม

ข้าพเจ้ายินดี อโหสิก  ร ร   มให้ ขอ  ถ   อ  น  ความอ  า  ฆ   า ต พ ย า บ   า ท

และคำส   า ป แ   ช่ ง ในทุก ช  า ติ ทุกภ  พ ขอให้ข้าพเ  จ้ าพ้   น จากคำส  า ป แ  ช่  ง

ของปวงชน ของเจ้าก  ร ร  ม นาย เ  ว  ร ขอให้  พ้ น น  ร ก

ภู  มิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก ทางธ  ร ร  ม เทอญ

และนอกจากนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่งซึ่งส   า ม   า ร   ถทำได้โดยจะส  า ม   า   ร  ถ  แก้ปัญหาในเ รื่ อ ง

ของเงินที่ติดขัดจนกลายเป็นห  นี้ สิ  นได้ด้วยเช่นกันอย่างมากสำหรับคนที่รู้สึก

ทำอะไรแล้วรู้สึกฝื  ด เ  คื อ งไป  เ  สี  ย   หมดโดยสิ่งที่จะต้องทำนั่น

ก็คือการตั้งส  ม  า ธิและ  ธู  ป 16 ด   อ ก ที่จะต้องจุ  ด กลางแจ้งโดยส   า ม   า  ร  ถทำได้ดังนี้…!!

ท่อง นะโม 3จบ จากนั้นตั้งจิตอ ธิษฐ านเชิญครูบาอาจารย์

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระอ  ง  ค์ พระพุทธ พระธ  ร ร   ม พระ ส ง  ฆ์ บิ ด  า ม   า  ร  ดา

พ่  อ เ  กิ ดแม่เ  กิ ด พ่อ ซื้  อแม่ ซื้  อ และเ  ท พ ย ด  าที่คุ้มครองที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่

ในที่นี้ รวมถึงพระภูมิเจ้าที่ บ้านเจ้า  ที่เ  รื อ  นเ  จ้าก  ร ร   มน  า ย เ   ว   รเจ้าบุญนายคุณ

เจ้าเกณฑ์ชะตาทุกชาติที่เคยผูกพันมาขอให้รับรู้รับฟังการขอ ข  ม า

และขอถ  อ น  คำ ส า  ป แ  ช่ ง ที่มีการทั้งในอดีตและปัจจุบันหลังจากนั้นก็พูดว่า

ข้าพเจ้า บอกชื่อกับนามสกุล…? ขอขมาก  ร  ร   ม ในสิ่งที่ได้ล่  ว  งเกินไป

ทั้งกาย ก   ร ร  ม  ว จีก   ร ร   ม มโนก  ร ร  ม ต่อท่านทั้งหลาย ไม่ว่าจะรู้  ก็  ดี

ไม่รู้ก็  ดี ระ ลึ  กได้ หรือ ไม่ได้ก็  ดี ขอท่านผู้มี ฤ   ทธิ์ มีอำนาจ และสิ่งศั  ก  ดิ์  สิทธิ์

และเจ้า  ก  ร ร  มนาย เ  ว  ร  เจ้าบุ  ญ นายคุณ เจ้าเกณฑ์ด ว งชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลาย

โป   ร ด   อ โหสิก  ร ร  มให้กับข้าพเจ้าด้วยเถอะ อย่าได้โกรธเคือง

อย่าได้ จ  อ งเ  ว ร ต่อข้าพเจ้าอีกต่อไป และโปรดถอด  ถ  อ  น  คำ  ส  า ป  แช่ง

ที่ให้แกข้าพเจ้า หรือคำ  ส   า บ ใ ด  อันเ  กิ  ดจากข้  า พเจ้าได้เป็นผู้กระทำ

หรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็  ดี ขอจงดับหมด  สิ้  นไป

ด้วยอนุภาพ พระบารมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ และด้วยบ  า  ร  มี

แห่งองค์ม ห  าโ พ  ธิสั  ต ว์  เจ้าและอ  ง  ค์ม  ห  าเ  ทพ โปรดเมตตาและประทานพร

แก่ข้าพเจ้าด้วยถิด และช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม

และให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

และขอให้มีโชค มีลาภ มีเงินมีทอง เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐี

มหาเศรษฐีด้วยเถอะ และขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ใน ศี  ลในธรรม

เข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิด สาธุ

ขอบคุณแหล่งที่มา khaosol o

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *