บทความ

แนะใส่บาตร ตอนเช้าแบบนี้ แก้ก รรมตัวเองได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น โดยหลวงพ่อจรัญ

แนะใส่บาตร ตอนเช้าแบบนี้ แก้ ก ร ร ม ตัวเองได้ ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น โดย หลวงพ่อจรัญ

การตักบาตร ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วย

การทำบุญตักบาตรจะสมบูรณ์ต้องมีองค์ประกอบดังนี้ คือ ผู้ให้ต้องเตรียมใจให้พร้อม ก่อนถวาย ขณะถวาย หลังถวาย ผู้รับ คือ พระภิกษุสามเณร

มีข้อวัตรปฏิบัติที่ดีงามต ามพระธรรมวินัย และสิ่งของที่ถวาย จะต้องได้มาด้วยวิธีที่สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อน

การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออ ก บิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ต ามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออ ก มาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ

ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกัน ว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วย
ท่านพระธรรมสิงหบุราจารย์ หลวงพ่อจรัญ ท่านแนะนำว่า

ก่อนใส่บาตรให้จุดธูป 3 ดอ ก กลางแจ้ง ขอขมาก ร ร ม โดย ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าขอขมาก ร ร ม ต่อเจ้าก ร ร ม นายเ ว ร ศั ต รูหมู่ม า ร หมู่พาล ทุกภพทุกชาติ ขอให้อโหสิก ร ร ม ให้ข าดจากกัน

หลังใส่บาตรเสร็จทุกครั้ง ให้ ตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า

กุศลที่ลูกได้ทำแล้ว ขอถวายแด่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุญให้ข้าพเจ้า มีเดช ปัญญา

โภคะ ขอให้สมหวัง สมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวะธรรม ต ามบุญวาสนาที่ได้ทำมา จากทุกภพทุกชาติโดยเร็วเทอญ

และขออุทิศให้ เจ้าก ร ร ม นายเ ว ร ทุกภพทุกชาติ วิ ญ ญ า ณ ศั ต รูหมู่ม า รหมู่พาล เช่น มนุษย์,หุ้นส่วน,เพื่อน,ในครอบครัว ทุกภพทุกชาติ

เอ่ยชื่อได้ยิ่งดี ขอให้อโหสิก ร ร ม ขอให้ข าดจากกัน ณ เดี๋ยวนี้ เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ค้ำจุนข้าพเจ้า

ถ้าทำบุญด้วยข้าวสารเป็นกระสอบ หรือ ถมทราย ดิน ก็ตั้งจิตอธิษฐานว่า

“ผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวย เหมือนเมล็ดข้าวสาร เม็ดทรายดิน เจ้าก ร ร ม นายเ ว ร ต ามเมล็ดข้าวสาร ต ามเม็ดทรายดิน

ขอให้ได้รับและขอให้อโหสิก ร ร ม หลุดข าดจากกัน ณ บัดนี้เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้ข้าพเจ้า มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พบแต่ ผู้อุปถัมภ์ค้ำชู

กรณีที่ดวงตกมาก ขอให้แผ่บุญให้ตนเอง ให้มาก ๆ บางท่านก็แผ่ให้ผู้อื่น จนลืมให้ตัวเอง ตัวเราเอง ต้องมีบุญบารมี เเก่กล้า จริง ๆ จึงจะช่วย และให้ผู้อื่นได้ ควรสวด อิติปิโส ฯ เลยอายุ 1 จบ มีเวลาขอให้ไป ปฏิบัติธรรม ฝึกวิปัสสนาด้วย

จะเกิดผลเร็ว โทสะจะน้อยลง ควรแผ่เมตต าให้มาก ๆ วันละ 10 ถึง 30 ครั้ง การแผ่เมตต าที่ได้ผลนั้น

ทานพระธรรมสิงหบุราจารย์แนะนำว่า ถ้าจะกรวดน้ำ ต้องกรวดน้ำลงดิน ทุกครั้ง

วันละ 100 ครั้ง เจ้าก ร ร ม นายเ ว รจะห า ย 100 เท่า 100 วิ ญ ญ า ณ

หรือ ใช้สมาธิกำหนดอธิษฐานจิต ด้วยความตั้งใจ ประกอบด้วยความมีสติ และสัมปชัญญะ แผ่เมตต าออ ก จาก ลิ้นปี่ แล้วอุทิศส่วนกุศล จากจักระ 6

หรือบริเวณต าที่สาม ที่กลางหน้าผาก ต่ำลงเล็กน้อย จะได้ผลมากขึ้นอุทิศบุญ ใช้กับผู้ตๅยนำส่งบุญ ใช้กับผู้ยังมีชีวิตอยู่ถวายบุญกุศล ใช้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก้ก ร ร ม ให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้น

วิบากก ร ร ม ของแต่ละคน ล้วนแตกต่างกันไป บางคนป่ ว ยโดยไม่ทราบสาเหตุ บางคนตกงานบ่อย บางคนลำบากมาก หากินไม่คล่อง

บางคนลูกเกเร วิบากก ร ร ม นี้ ต ามมาหลายภพหลายชาติ ซึ่งมีส่วนทำให้เรา เกิดมาแตกต่างกัน แต่ อย่าเพิ่งสิ้นหวัง หนทางในการบรรเทาวิบากก ร ร ม นั้นมี ซึ่งอาจทำได้หลายวิ ธี ดังนี้

เวลาที่เราทำบุญ หรือทำความดีทุกครั้ง นอ ก จากบุญที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เช่น การใส่บาตร การถือศึล ฯลฯ แล้วการพูดคุยที่ช่วยให้ผู้อื่นสบายใจ การสนทนาธรรม

การให้ธรรมทาน การร่วมบริจาค หนังสือธรรมะ ชี้แนะแนวทาง แ ก้ไขปัญหาชีวิต ให้กับผู้สิ้นหวัง การทำความสะอาดห้องพระ การถวายน้ำเปล่าเพียง 1 แก้ว ให้กับหิ้งพระพุทธฯ

การร่วมอนุโมทนา การทำความดีของผู้อื่น โดยการใช้ จิตน้อมไปทางบุญกุศล การกวาดใบไม้ ทำสวน ทำความสะอาด ห้องน้ำ

หรือของส่วนรวม การดูแลคนเเก่ เ ด็ ก การที่เรามีจิตใจดี หรือตั้งใจดี ฯลฯ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ล้วนเป็นกุศล และเป็นบุญทั้งสิ้น ให้ ตั้ง นะโม 3 จบ

ข้าพเจ้า บอ ก ชื่อตัว นามสกุลเกิดวันที่วันนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งจิต ถึงบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกรวมถึง องค์เทพองค์พรหม ที่ปกปักรั ก ษ ากายสังขารวิ ญ ญ า ณลูกอยู่ วันนี้ลูกตั้งจิตถวาย

บุญที่ทำ เช่นใส่บาตร ถือศีลสวดมนต์ ให้ทาน ฯลฯ ลูกขอถวายบุญกุศลนี้ แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุก ๆ พระองค์ นำส่งบุญให้ลูกเจริญขึ้น ทั้งการงานการเงิน และความรัก ให้ลูกมีเดช ปัญญาโภคะ

ความสมบูรณ์ ทุกภพทุกชาติ และขออุทิศบุญกุศลนี้ ให้กับเจ้าก ร ร ม นายเ ว รทุกภพทุกชาติ รวมถึงวิ ญ ญ า ณที่ต ามมา ทุกผู้ทุกคน ศั ต รูหมู่ม า ร หรือหมู่พาล คือมนุษย์ เช่น บริวาร ญาติมิตร คนรับใช้ สามี บุตรธิดา ทุกภพทุกชาติ ขอให้ได้รับมหากุศลนี้

รับแล้วขอให้อโหสิก ร ร ม ซึ่งกันและกัน ให้ข าดจากกัน ณ.เดี๋ยวนี้บัดนี้ ขอให้ข้าพเจ้า มีบุญบารมีสูงขึ้น ๆ เต็มขึ้น เพื่อช่วยสังคมให้สูงขึ้น และสร้างคนให้เป็นพระต่อไป และให้เกิด ปัญญาทางธรรม สมบูรณ์พูนผลทุกอย่าง ด้วยบุญที่ทำนี้เทอญ สาธุ

ก่อนตักบาตร ควรอธิษฐานโดยนั่งหรือยืนก็ได้ แล้วแต่สถานที่จะอำนวย ยกสี่งของที่จะถวายขึ้นเสมอหน้าผาก แล้วอธิษฐานต ามที่ต้องการที่ชอบธรรมเป็นภาษาใดก็ได้ จะว่าในใจหรือออ ก เสียงเบาๆ ก็ได้

จากนั้นจึงถวายอาหารบิณฑบาตด้วยความเคารพ ถ้ามีดอ ก ไม้ธูปเทียนให้ถวายหลังจากที่ถวายอาหารบิณฑบาตเสร็จแล้ว ถ้าเป็นสตรีให้วางดอ ก ไม้ธูปเทียนไว้บนฝาบาตร เมื่อพระท่านปิดบาตรแล้ว

ขอบคุณที่มา k r u s to ry


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *