A14 ขุดบ่อบาดาล คุณโจ้บทความ

2 ข้อในการขอรับใบอนุญาตเจาะน้้าบาดาล

1.ผู้ประสงค์จะเจาะน้้าบาดาลด้าเนินการดังนี้1. ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตเจาะน้้าบาดาล (ตามแบบ นบ.1)ณ ที่ท้าการ อบต./เทศบาลนั้นๆ

2.แนบหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตเจาะ ดังนี้ผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีบุคคลธรรมดาผู้ขอรับใบอนุญาตกรณีเป็นนิติบุคคล

1.สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ ส้าเนาบัตรประชาชนของผู้ขอ ผู้รับมอบอ้านาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม
2.สำเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลแสดงรายนามผู้มีอ้านาจลงนาม,ส้าเนาทะเบียนบ้านหรือส้าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอ้านาจลงลายมือชื่อผู้รับมอบอ้านาจ และหรือผู้ให้ความยินยอม

3.หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีไม่ได้มายื่นขอด้วยตนเอง)2.หนังสือมอบอ้านาจปิดอากรแสตมป์ 30 บาท(กรณีกรรมการผู้จัดการไม่ได้มายื่นค้าขอด้วยตนเอง)

4.สำเนาหลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครอง เช่น โฉนดที่ดิน น.ส.3 หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หนังสือครอบครองสิทธิ์ที่จะเจาะบ่อน้้าบาดาลในที่ดิน
หรือลงชื่อรับรองว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ ในที่ดินในค้าขอรับใบอนุญาตเจาะบ่อน้้าบาดาลกรณีมอบอ้านาจต้องมีส้าเนาบัตรของผู้รับมอบด้วย

5.สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ โรงงงาน หรือใบอนุญาตขยายโรงงาน (กรณีเป็นโรงงานอุตสาหกรรม)
6.แบบแปลนจัดสรร (กรณีเป็นหมู่บ้านจัดสรร หรือที่ดินจัดสรร)6. ส้าเนาหนังสือรับรองช่างเจาะ ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะหรือผู้รับเหมาเจาะ
(ส้าหรับบ่อน้้าบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตอนบนตั้งแต่ 4 นิ้ว (100มิลลิเมตร) ขึ้นไป และส้าเนาหนังสือรับรอง นักธรณีวิทยา
หรือ วิศวกร ในกรณีที่ระบุบริษัทเจาะ หรือ ผู้รับเหมาเจาะ ส้าหรับบ่อน้้าบาดาลขนาด 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) ขึ้นไป ในเขตวิกฤตน้้าบาดาล
และบ่อน้้าบาดาลขนาด 8 นิ้ว (200 มิลลิเมตร) ขึ้นไป นอกเขตวิกฤตการณ์น้้าบาดาล 69 จังหวัด)

7.แผนที่สังเขปแสดงเส้นทางและสถานที่ที่จะเจาะบ่อน้้าบาดาล8. เอกสารอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ก้าหนด

 ติดต่อช่างเจาะบาดาล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *