A109 รับประกันตัว น้ำตาลบทความ

8 หลักเกณฑ์การขอประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญาชั้นอัยการ

  1. ผู้มีสิทธิยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหา ได้แก่ ตัวผู้ต้องหาหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง 
  2. กรณีการใช้บุคคลเป็นหลักประกัน ในการปล่อยตัวชั่วคราว ไม่จำกัดเฉพาะข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการการเมือง เพียงเท่านั้น บุคคลอื่น ๆ ที่มีความน่าเชื่อถือสามารถใช้สิทธินี้ได้
  3. การขอประกันตัว ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าคำร้อง ค่าสัญญาประกัน ค่าเขียนหรือพิมพ์คำร้อง เขียนสัญญาหรือพิมพ์สัญญาประกัน รวมทั่งการพิจารณาการสั่งอนุญาตให้ประกันตัว
  4. การเขียนหรือพิมพ์คำร้องขอประกัน และสัญญาประกันตัวให้เขียนหรือพิมพ์ตามตัวอย่างที่หน้าสำนักงานได้จัดทำไว้เป็นตัวอย่างให้ดู หากผู้ขอประกันเขียนหรือพิมพ์ไม่ได้ สำนักงานได้จัดให้มีผู้เขียนหรือพิมพ์ให้และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเขียนหรือพิมพ์แต่อย่างใด
  5. เมื่อรับคำร้องขอประกันตัวแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้องจะตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องสัญญาประกัน และหลักประกัน พร้อมกับลงเวลาการรับคำร้องไว้ที่บนหัวกระดาษคำร้อง กรณีมีผู้ร้องขอประกันมากรายจะจัดบัตรคิวและให้บริการตามลำดับ
  6. การพิจารณาคำขอประกันตัว ปกติพนักงานอัยการจะอนุญาตให้ประกันตัวตามคำขอ ฉะนั้นอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างหรือการเรียกเก็บเงินเพื่อตอบแทนการอนุญาตให้ประกันตัวดังกล่าว
  7. พนักงานอัยการจะพิจารณาอนุญาต คำร้องขอประกันตัวภายในระยะเวลา 20 นาที นับแต่รับคำร้อง เว้นแต่ในบางกรณีที่มีเหตุสมควรที่ไม่อาจดำเนินการได้แล้วเสร็จตามเวลาดังกล่าวให้ขยายระยะเวลาไม่เกิน 30 นาที นับแต่รับคำร้อง โดยพนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ขอประกันตัวทราบเหตุดังกล่าว
  8. จะไม่มีข้ออ้างจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าผู้รับคำร้องไม่อยู่ ไม่มีเจ้าหน้าเขียนหรือพิมพ์คำร้อง รวมทั้งพนักงานอัยการผู้สั่งอนุญาตคำร้องไม่อยู่ เพราะเป็นหน้าที่ของสำนักงานที่จะ ต้องจัดเจ้าหน้าที่ทดแทนไว้บริการประชาชนเสม

ติดต่อเข้ามาได้ที่นายประกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *