สอบราชการ

นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน.

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
3 ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานสำนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
4 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
5 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
8 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
9 แนวข้อสอบพรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546
10 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
11 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
13 หลักการบัญชีเบื้องต้น
14 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
15 แนวข้อสอบเรื่องการเงินและงบประมาณ
16 แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
17 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
18 แนวข้อสอบนักวิชาการการเงินและบัญชี

สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดนครพนม
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดสกลนคร
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดมุกดาหาร
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดอุบลราชธานี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดหนองคาย
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดอำนาจเจริญ
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดหนองบัวลำภู
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดศรีสะเกษ
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดอุดรธานี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดยโสธร
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดเลย
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดกาฬสินธุ์
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดร้อยเอ็ด
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดมหาสารคาม
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดสุรินทร์
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดขอนแก่น
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดบุรีรัมย์
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบูรณ์
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดชัยภูมิ
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดนครราชสีมา
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดเชียงใหม่
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัด-เชียงราย
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดพะเยา
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดลำพูน
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดน่าน
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดลำปาง
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดแพร่
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดอุตรดิตถ์
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดตาก
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดพิษณุโลก
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดกำแพงเพชร
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดพิจิตร
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดนครสวรรค์
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดอุทัยธานี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดชัยนาท
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดลพบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดสิงห์บุรี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดปราจีนบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดสระบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดนครนายก
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดอ่างทอง
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดราชบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดสุพรรณบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดอยุธยา
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดสมุทรสาคร
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดสระแก้ว
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดตราด
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดจันทบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดระยอง
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดชลบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดฉะเชิงเทรา
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดเพชรบุรี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดชุมพร
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดระนอง
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดนครศรีธรรมราช
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดพังงา
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดกระบี่
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดตรัง
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดพัทลุง
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดภูเก็ต
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดสงขลา
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดนราธิวาส
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดปัตตานี
สอบงานราชการนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศนจังหวัดยะลา

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงาน กศน.

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *