สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักทรัพยากรบุคคล

1 การบริหารทรัพยากรบุคคล
2 นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
3 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
4 การวางแผนกำลังคน
5 การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
6 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
7 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
8 แนวข้อสอบพรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534และแก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบรรณ
10 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
11 แนวข้อสอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
12 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากรชุด1
13 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากรชุด2
MP3-P067–เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานกพ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลครูผู้ช่วยกทม
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลครูผู้ช่วยสพฐ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลครูกศนสำนักงานกศน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลครูผู้ช่วยอาชีวศึกษาสอศ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎราชมงคล
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลนายสิบตำรวจประทวนสัญญาบัตร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลท้องถิ่นอบตอบจเทศบาล
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลธนาคาร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลธนาคารธกส
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลบริษัทTOTทีโอทีCATกสท
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลการประปานครหลวงกปน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลการประปาส่วนภูมิภาคกปภ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟท
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลการท่าอากาศยานไทยทอทAOT
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลนักเรียนจ่าทหารเรือทหารอากาศทหารบกสัสดี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมยุทธศึกษาทหารบกยศทบ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมสรรพาวุธทหารบกพาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลช่างฝีมือทหารทหารปืนใหญ่ทหารม้าทหารราบ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมธนารักษ์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมศุลกากร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมสรรพกร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททท
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมหม่อนไหมกรมการข้าวกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมชลประทาน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมประมง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางสกย
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปก
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรอตก
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยอสค
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมทางหลวง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมป่าไม้
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมการปกครอง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมบังคับคดี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมสอบสวนคดีพิเศษDSI
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลศาลรัฐธรรมนูญศาลฎีกาศาลอาญาศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินปปง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลอัยการผู้ช่วยผู้พิพากษา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมการศาสนา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมการแพทย์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลสสจ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมอ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลกรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลรัฐสภา
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสภากาชาดไทยองค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐปปท
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสตง
แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบนักทรัพยากรบุคคล

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *