สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการคลัง

1 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551
2 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ. พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม
3 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491และแก้ไขเพิ่มเติม
5 แนวข้อสอบระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการ พ.ศ.2520 และที่แก้ไข
6 แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ.2553
7 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
8 ความรู้เกี่ยวกับการเงิน การธนาคาร การคลัง
9 การจัดทำงบการเงินและงบประมาณ
10 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
11 ถาม-ตอบระเบียบการเบิกจ่าย?
12 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
13 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเงินและการงานคลัง
14 แนวข้อสอบ การเงิน การธนาคาร และการคลัง
MP3 – P026 – แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS

แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการคลังสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงาน กพ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังนายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังธนาคาร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังบริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังการประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังการประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังนักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมธนารักษ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมศุลกากร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมสรรพกร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมชลประทาน
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมประมง
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมทางหลวง
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมป่าไม้
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมการปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมบังคับคดี
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังอัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมการศาสนา
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมการแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังโรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังกรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังรัฐสภา
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบนักวิชาการคลังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบนักวิชาการคลัง

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *