สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักสังคมสงเคราะห์

1 พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556
2 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ.2550
4 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. ๒๕๔๖
5 ความรู้เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์
6 ความรู้เรื่องการจำแนกความรุนแรง
7 ความรู้เรื่องความเสมอภาคชายและหญิง
8 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม
9 คำศัพท์อังกฤษด้านสิทธิมนุษยชน
10 การบริหารงานจัดการทั่วไปและการจัดทำแผนงาน
11 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ
12 แนวข้อสอบความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
13 แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์
MP3 – P015 – สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑

แนวข้อสอบตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์สามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงาน กพ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์พนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์นายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ธนาคาร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์บริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์การประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์การประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์การไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์การไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์การรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์การท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์นักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมธนารักษ์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมศุลกากร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมสรรพกร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์การเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมชลประทาน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมประมง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมทางหลวง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมป่าไม้
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมการปกครอง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมบังคับคดี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์อัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมการศาสนา
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมการแพทย์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์โรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์กรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์รัฐสภา
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์คณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบนักสังคมสงเคราะห์

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *