สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักจิตวิทยา

1 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
4 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาจิตวิทยา
5 สรุปความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพจิต
6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น
7 ความรู้เกี่ยวกับจิตบำบัด
8 การพยาบาลผู้ประสบภัยที่มีปัญหาด้านจิตสังคม
9 หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพ
10 ความรู้เกี่ยวกับบุคลิกภาพ personality
11 ถาม – ตอบ ระบบสุขภาพ
12 แบบทดสอบ Personality Test
13 แบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์และลักษณะนิสัย
14 แนวข้อสอบจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
15 แนวข้อสอบจิตวิทยา
MP3 – P057 – มาตรฐานที่ 4จิตวิทยาสำหรับครู

แนวข้อสอบตำแหน่งนักจิตวิทยาสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงาน กพ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบนักจิตวิทยานายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาธนาคาร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาบริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาการประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาการประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบนักจิตวิทยานักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมธนารักษ์
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมศุลกากร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมสรรพกร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมชลประทาน
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมประมง
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมทางหลวง
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมป่าไม้
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมการปกครอง
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมบังคับคดี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาอัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมการศาสนา
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมการแพทย์
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาโรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบนักจิตวิทยากรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนักจิตวิทยารัฐสภา
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก?
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบนักจิตวิทยา

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *