สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการประมง

1 พระราชบัญญัติการประมง พศ.2490 และแก้ไขเพิ่มเติม
2 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558
3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมง
4 ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ
5 การทำการประมงทะเล
6 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ประมง
7 ถาม – ตอบ ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ
8 ถาม-ตอบ บริหารจัดการประมงทะเล
9 ถาม – ตอบ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
10 แนวข้อสอบวิชาการประมง (อัตานัย)
11 แนวข้อสอบนักวิชาการประมง
MP3 – P070 – เอกสารอ่านสอบวิชาการประมง

แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการประมงสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงาน กพ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงนายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงธนาคาร
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงบริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงการประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงการประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงนักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมธนารักษ์
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมศุลกากร
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมสรรพกร
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมชลประทาน
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมประมง
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมทางหลวง
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมป่าไม้
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมการปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมบังคับคดี
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงอัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมการศาสนา
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมการแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงโรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงกรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงรัฐสภา
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบนักวิชาการประมงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบนักวิชาการประมง

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *