สอบราชการ

หนังสือสอบงานราชการนักวิชาการสถิติ

1 พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
2 แนวข้อสอบ พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
3 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
4 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ
5 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
6 การสุ่มตัวอย่างและการประมวลผลข้อมูล
7 การเก็บรวบรวมข้อมูล
8 การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
9 การวิเคราะห์และการตีความหมายข้อมูล
10 การนำเสนอข้อมูลสถิติ
11 การใช้ โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
12 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนงาน
13 ถาม – ตอบ การจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
14 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมspss
15 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
16 แนวข้อสอบเก่านักวิชาการสถิติ
MP3 – P017 – ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)

แนวข้อสอบตำแหน่งนักวิชาการสถิติสามารถใช้สอบทุกหน่วยงาน

แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงาน กพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปลัดอำเภอ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติครูผู้ช่วย กทม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติครูผู้ช่วย สพฐ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติครู กศน สำนักงาน กศน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติพนักงานมหาวิทยาลัย ราชภัฎ ราชมงคล
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิตินายสิบตำรวจ ประทวน สัญญาบัตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติท้องถิ่น อบต อบจ เทศบาล
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติธนาคาร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติธนาคาร ธกส
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติบริษัท TOT ทีโอที CAT กสท
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติการประปานครหลวง กปน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติการประปาส่วนภูมิภาค กปภ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติการไฟฟ้ฝ่ายผลิตกฟผ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติการไฟฟ้านครหลวงกฟน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟภ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติการรถไฟแห่งประเทศไทย รฟท
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติไปรษณีย์ไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติการท่าอากาศยานไทย ทอท AOT
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิตินักเรียนจ่า ทหารเรือ ทหารอากาศ ทหารบก สัสดี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมยุทธศึกษาทหารบก ยศ ทบ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมสรรพาวุธทหารบก พาณิชย์นาวี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกองบัญชาการกองทัพไทย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติช่างฝีมือทหาร ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารราบ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกองทัพอากาศ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมธนารักษ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมบัญชีกลาง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมศุลกากร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมสรรพกร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมสรรพสามิต
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โรงงานยาสูบ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมกิจการเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติการเคหะแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมหม่อนไหม กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมชลประทาน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมประมง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมปศุสัตว์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมพัฒนาที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมวิชาการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมส่งเสริมการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สกย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อตก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อสค
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมการขนส่งทางบก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมการบินพลเรือน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมเจ้าท่า
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมทางหลวง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมทางหลวงชนบท
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมควบคุมมลพิษ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมทรัพยากรธรณี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมป่าไม้
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมอุตุนิยมวิทยา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมการค้าภายใน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมทรัพย์สินทางปัญญา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมการปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมการพัฒนาชุมชน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมที่ดิน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมโยธาธิการและผังเมือง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมคุมประพฤติ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมบังคับคดี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา ศาลอาญา ศาลอุทธรณ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักกิจการยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปปส
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปปง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานศาลปกครอง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานศาลยุติธรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานอัยการสูงสุด
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติอัยการผู้ช่วย ผู้พิพากษา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมการจัดหางาน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานประกันสังคม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมการศาสนา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมศิลปากร
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมวิทยาศาสตร์บริการ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานการศึกษาเอกชน
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมการแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมควมคุมโรค
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมสุขภาพจิต
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติโรงพยาบาล สสจ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมโรงงานอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมส่งเสริมการส่งออก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สมอ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสหกรณ์ออมทรัพย์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติกรมประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติรัฐสภา
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงบประมาณ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนายก
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสภากาชาดไทย องค์การเภสัชกรรม
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปปท
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง
แนวข้อสอบนักวิชาการสถิติสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดสอบนักวิชาการสถิติ

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจากผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book)
 สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *